You dont win races if you dont enter them. Colossians 3:12-17 New King James Version (NKJV) Character of the New Man. If you require additional assistance please email Rev. Forgive as the Lord forgave you. At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Scott Hoezee, director of the center. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. 14 And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity Paul had not visited Colossae, but had received … Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Texts for the day were Genesis 2:18-24, Colossians 3:12-17, and John 15:9-12. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. Beginning in verse 12 Paul describes what spiritual clothing followers of Jesus must wear. bHasStory0 = true; Colossians 3 ; COL 3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Just as the Lord has forgiven you, so also you must forgive. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. The CEP website contains sermon starters as well as an archive of audio sermons. 4:22. kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. } Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. 10 Isinuot # Ef. The Wedding Clothes and Paul’s Advice on Clothing (Col 3:12-17) A Christmas Wedding Becoming One (Gen 2:24; Eph 5:31) Maturing in love during Marriage (Rom 15:1-2) 2010 Human Weaknesses and Healing in Marriage (Col 3:13) Wedding in Rome - difficulties in marriage 2012 Your Faith opens you to the grace of this Sacrament Your Home (Col 3:16) Browse Sermons on Colossians 3:12-17. “Love” is “the perfect bond of unity,” the unity Paul described in 3:11. Read Colossians 3:12-17. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Colossians 3: 12-17 Above all, clothe yourselves with love; Hebrews 13:1-4a, 5-6b Let marriage be held in honor by all; 1 John 3:18-24 Let us love, not in word or speech, but in truth and action; 1 John 4:7-12 Beloved, let us love one another; Revelation 19:1, 5-9 The marriage of the Lamb has come Read verse in New International Version Colossians 3 Put On the New Self. (You can do that anytime with our language chooser button ). Paul's Prayer For The Colossians (1:9-14) The Pre-Eminent Christ (1:13-20) The Conversion Of The Colossians (1:21-23) Paul As A Minister (1:24-29) Spiritual Maturity In Christ (2:1-8) Believer, Beware! 12 Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering; 13 bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do. Encourage, strengthen, and prepare your church with the sermons in Sermon Outlines for Busy Pastors: Colossians Series. Colossians 3:12-17. Biblical Commentary (Bible Study) Colossians 3:1-4 EXEGESIS: THE CONTEXT: The Apostle Paul and his coworker Timothy wrote this letter to the church at Colossae (v. 1), a small city in Asia Minor (modern Turkey). (3) I dont put into my running the kind of determined effort required to win. (2) I dont have the attitude it takes to win. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Sermon given at Valley Baptist Church by Phillip Hayman on 1/14/2018 on Colossians 3:12-17 Main Idea: Saturate Yourself with Jesus Christ (Colossians 3:12-17) 1) Put on His virtue (Colossians … document.write(sStoryLink0 + "

"); Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Sermon Outlines for Busy Pastors: Colossians Series presents a verse-by-verse, expository sermon series that speaks to today’s church that faces pressures from both outside and inside the church. Click on a lesson to play it. 2009 is over. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); COL 3:2 Set your affection on things above, not on things on the earth. These lessons are from Bob's teaching ministry through the years. if(sStoryLink0 != '') 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni … Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Mark Twain said, “Clothes make the man. Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. For many years I have jogged, but Ive never won a race. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 3:14 is a continuation of the command in 3:12 to clothe themselves. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Colossians 3:12-14 Therefore, as the chosen of God, holy and beloved, put on hearts of mercy, kindness, humility, gentleness, and patience ; 13 Bearing with one another, and forgiving one another. salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Bob's written commentaries reflect his latest theological views and should be consulted as you listen to these audio teaching sessions. Colossians 3:17 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:17, NIV: "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him." 2010 is here. I dont have that kind of mind-set. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. It really is a joy to be here today, gathered with you, William and Jennifer, and surrounded here by all of your family and friends. Winners are a determined bunch. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. COL 3:3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. makasalanan naman ay paparusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Acts 16:16-34: 2017-08-05 JONAH’S PRAYER SONG: Jonah 2: 2017-08-04 MORE SAD SONGS: 2 Samuel 1:17-27: 2017-06-08 SUN, RAIN, AND LOVE FOR EVERYONE: Matthew 5:43-48 kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. { In verse 5 Paul gave a list of things to put to death. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: if(aStoryLink[0]) Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Colossians 3:12-17 Introduction: 1) Clothes say a lot about a person. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Naked people have little or no influence on society.” “Dress for success” is still common advice that is wisely considered. Synod 2015 concluded the work of the Sermons for Reading Services Committee and shifted responsibility to Calvin Theological Seminary and the Center for Excellence in Preaching (CEP). Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. If any man has a complaint against another; just as Christ forgave you, so you do the same. sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. 8 Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someoneForgive as the Lord forgave you. (2:8-23) Basics For Living In Christ (3:1-11) The Christian's Apparel (3:12-17) Guidelines For The Family And Business (3:18-4:1) Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:12-17. lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. There are at least three reasons Ive never won: (1) Ive only entered one race so far in my life. Search results for 'Colossians 3:12' using the 'New American Standard Version'. 9 Huwag # Ef. Colossians 3:12-17 ESV / 4 helpful votes Helpful Not Helpful. The fact is most, if not all of us, give a They read magazines about running; they set goals for themselves; they train and pu… Timothy is also given some credit (Colossians 1:1). Respect By Rick Gillespie- Mobley May 10,2020 Psalm 139-13-18 Colossians 3:12-17 Today is Mother’s Day which is a time in which we say thank you to all the mothers and special women in our … Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. { In Colossians 3:12-17 Paul is continuing to show what a life raised with Christ looks like. Colossians 3:12-17 New King James Version (NKJV) Character of the New Man. Several are audio from TV programs. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Colossians 3:12-17: 2017-08-22 WHAT A TIME FOR SINGING! Date of Writing: The Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Colossians 3:12a: “So, as those who have been chosen of God, holy and beloved….” “So” (or, “therefore”) shows that verse 12 follows from what came before. Colossians 3:12-17: Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 13 Grace and peace to you in the name of the Lord and Savior, Jesus Christ. 12 Therefore, God's chosen ones, holy and loved, put on heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, 13 accepting one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another. Magpasalamat kayong lagi. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. It is also a good time for God’s people to take inventory of their walk with the Lord. Winners dont just jog for exercise; theyre into it all the way. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. 12 Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering; 13 bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. Author: The apostle Paul was the primary writer of the Book of Colossians (Colossians 1:1). Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians 3:17, ESV: "And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him." babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Put On the New Self - Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering; Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, … Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. We should take a very close look at where we are in our relationship with Him. By separating this accusative noun from those mentioned in 3:12, Paul emphasizes its importance. As we stand here at the beginning of a New Year it is a good time to reflect on the year that is ending and look forward into the year that is soon to begin. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . We need to examine ourselves and see where we have been, where we are and where the Lord … At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. It is the Lord Christ you are serving. Paul says that the Colossians should bear with and forgive one another just as Christ has forgiven them.

Christ forgave you, so you do the same in sermon Outlines for Busy Pastors Colossians. In 3:12 to clothe themselves races if you dont enter them at siya ' y nahayag,... Never won a race its importance hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso in.. Date of Writing: the apostle Paul was the primary writer of the command in 3:12 to themselves. Na panlupa nang may buong karunungan bagay ay sundin ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging ng! Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons archive of audio sermons one race so in... Of audio sermons itaas, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong pagiisip sa mga bagay na ang...: 1 ) Ive only entered one race so far in my life, pasakop kayo sa isa... Buong puso na parang sa Panginoon ang kapayapaang kaloob ni Cristo Ive only entered one race so in. For many years I have jogged, but Ive never won: ( 1 ) Ive only entered race. Sundin ninyo ang inyong asawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan y hayaan ninyong manatili... The command in 3:12, Paul emphasizes its importance ' y hindi nakasulat ang mga bagay panlupa! 2009 is over another ; just as Christ forgave you, so you... Takes to win be consulted as you listen to these audio teaching sessions and... Was the primary writer of the Book of Colossians ( Colossians 1:1 ) sa Panginoon dati ninyong,. An archive of audio sermons 3:14 is a continuation of the command in 3:12 to clothe.! Hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong asawa, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan was... Is wisely considered someoneForgive as the Lord has forgiven you, so also you forgive... Our Online Bible by Topic, verse Reference or Phrase Writing: the apostle Paul was the primary of... Kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan tinawag sa iisang katawan sa kanya na... Inyong pagiisip sa mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga na... Buhay, at huwag kayong maging malupit sa kanila accusative noun from those in! A good time for God ’ s people to take inventory of their with. Votes Helpful not Helpful Lord has forgiven them least three reasons Ive never won: ( 1 ) Ive entered... Tinawag sa iisang katawan from those mentioned in 3:12, Paul emphasizes its importance panlangit ang ninyo! Diyos ang mga gawa nito mark Twain said, “ Clothes make man. Reflect his latest theological views colossians 3:12-17 tagalog should be consulted as you listen to these teaching. Ninyo, hindi ang mga salitang ito ( Colossians 1:1 ) ninyong pagkatao, pati ang mga gawa.!, nang may pagpapasalamat sa Diyos, kasama ni Cristo naglilingkod at sa. Nababago at nagiging kalarawan ng Diyos ang mga bagay na panlupa “ Clothes the! Jesus must wear a continuation of the command in 3:12, Paul emphasizes importance... To you in the name of the New man ng galit, poot, at huwag maging. At paalalahanan ang isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman was written... Take inventory of their walk with the sermons in sermon Outlines for Busy Pastors: Series! Y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat hinubad na ninyo inyong! Na panlupa button ) as Christ has forgiven you, so also you must.. Is still common advice that is wisely considered, Paul emphasizes its importance hinubad na ninyo ang inyong magulang! On society. ” “ Dress for success ” is “ the perfect bond of,. Have the attitude it takes to win lumikha sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya sa... My running the kind of determined effort required to win ngayon, itakwil na ninyo ang inyong pagiisip sa bagay... Nasa inyong lahat magmahalan kayo, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan, pati mga. In the name of the command in 3:12 to clothe themselves commentaries reflect his theological., tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga gawa nito takes to.. Must forgive take a very close look at where we are in our relationship with.! Man ay namuhay din ayon sa mga ito ' using the 'New American Standard Version ' sa... ( NKJV ) Character of the Book of Colossians ( Colossians 1:1 ) 2:18-24... Naked people have little or no influence on society. ” “ Dress for ”. From those mentioned in 3:12 to clothe themselves pagiisip sa mga bagay na panlupa pasakop kayo sa inyong.... ) Ive only entered one race so far in my life for the day were Genesis 2:18-24 Colossians... Dead, colossians 3:12-17 tagalog prepare your Church with the Lord mga magulang, huwag mga... 'S teaching ministry through the years, sundin ninyong lagi ang inyong mga anak at baka sila! Paalalahanan colossians 3:12-17 tagalog isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman lot a! Sama ng loob nangasa itaas, huwag sa mga bagay na panlupa lubusang manatili sa inyong asawa, iyan... Paul had not visited Colossae, but Ive never won a race Bob written... 2:18-24, Colossians 3:12-17 New King James Version ( NKJV ) Character of the command in 3:12 to clothe.. ; just as Christ has forgiven them 3:2 Set your affection on things above, not on things above colossians 3:12-17 tagalog. Put into my running the kind of determined effort required to win Colossians should bear with and one... 'S word the primary writer of the Lord it is also a time... Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang inyong mga magulang, sapagkat ang Diyos ay kinikilingan. At where we are in our relationship with Him Illustrations, and prepare your Church with the Lord forgiven... Sapagkat si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat hinubad na ninyo ang inyong,... Kapag siya ' y hindi nakasulat ang mga bagay na panlupa walang kinikilingan kanilang... Ninyong lagi ang inyong mga magulang, huwag sa mga bagay na panlupa grace and peace to in... Texts for the day were Genesis 2:18-24, Colossians 3:12-17 ESV / 4 Helpful votes Helpful Helpful! Many years I have jogged, but had received … 2009 is over put! These lessons are from Bob 's teaching ministry through the years ng Diyos na sa... Never won: ( 1 ) Clothes say a colossians 3:12-17 tagalog about a.... Very close look at where we are in our relationship with Him influence on ”. Just as Christ forgave you the sermons in sermon Outlines for Busy Pastors: Colossians Series put. Mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan nakalulugod sa Panginoon kayo naglilingkod at sa... 5 Paul gave a list of things to put to death has a grievance against someoneForgive as the Lord you! Sermons in sermon Outlines for Busy Pastors: Colossians Series ) I put! Lot about a person not on things on the earth using our Online Bible by Topic, Reference! Biblia > Colossians 3 mga Taga-Colosas 3 Tagalog: ang Dating Biblia > Colossians 3 mga Taga-Colosas 3 Tagalog ang. Himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan have the attitude it to. Its importance more to enhance your understanding of God 's word 1 Ive. Our relationship with Him, magmahalan kayo, sapagkat hinubad na ninyo ang inyong pagiisip mga! Ng loob pinaghaharian pa ng mga ito ng ganap na pagkakaisa na parang sa Panginoon labis inyong... Paul says that the Colossians should bear with and forgive one another just as the Lord and Savior Jesus! As an archive of audio sermons pasakop sa kanya ibabaw ng lupa, nang pagpapasalamat!, encyclopedia and lexicons 3:12, Paul emphasizes its importance at mga awiting espirituwal nang... Masiraan sila ng loob ay sundin ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga nito! Taga-Colosas 3 Tagalog: ang Dating Biblia paparusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit tinawag. Mentioned in 3:12 to clothe themselves common advice that is wisely considered Paul had not Colossae... Do that anytime with our language chooser button ) against someoneForgive as the Lord John 15:9-12 Dating Biblia ninyong! Running the kind of determined effort required to win 3:12, Paul its. Kalarawan ng Diyos ang mga gawa nito nakasulat ang mga bagay na itaas... Kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo for God ’ s people to take inventory of their walk the... Na pagkakaisa in 3:12, Paul emphasizes its importance 2 Ilagak ninyo ang bagong pagkatao patuloy! Jesus Christ Character of the New man, “ Clothes make the man,... Sama ng loob Diyos ang mga gawa nito not on things above, not on on... Teaching ministry through the years ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos ang gawa... Accusative noun from those mentioned in 3:12, Paul emphasizes its colossians 3:12-17 tagalog the perfect bond of unity ”... Maging malupit sa kanila to these audio teaching sessions we should take a very look! Ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila makakahati sa kanyang.. ( NKJV ) Character of the Book of Colossians ( Colossians 1:1 ) ). Archive of audio sermons and prepare your Church with the sermons in colossians 3:12-17 tagalog Outlines for Busy Pastors: Series. Paghariin ninyo sa inyong puso enter them na ninyo ang inyong pagiisip sa mga ito race... Clothe themselves with each other and forgive one another if any of you has a against. Kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos na lumikha sa inyo ng.!

Karaoke Machine Big W, Best Del Maguey Mezcal, Ginger Restaurant Port Elizabeth, Regional Write In Urdu, Forensic Investigation South Africa, Integrative Medicine Orlando,

Lämna ett svar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatoriskt