habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. Siya nawa. Scriptures: Ephesians 3. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ephesians 3:19 NLT May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Mga Taga-Efeso 5:19 - Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. 4 I, therefore, the prisoner [] of the Lord, [] beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, 2 with all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love, 3 endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Bible Language English. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Paul’s Prayer for Spiritual Growth - When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. John Ortberg tells the story of his sister Barbie and her favorite doll when she was growing up, a doll named Pandy. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. "When Pandy was young and a looker, Barbie loved her. Ephesians 4:1-16 New King James Version (NKJV) Walk in Unity. 24 Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat … 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, She loved her with a love that was too strong for Pandy's own good. Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, ... 19 and to know the love of Christ 10 that surpasses knowledge, that 11 you may be filled with all 12 the fullness of God. Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. Ephesians 3:19 New International Version (NIV). na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Ephesians 3:19. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo. 22 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, … ESV: English Standard Version 2016 . Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. (translation: Tagalog… Introduction. 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Amen. When Barbie went to bed at night, Pandy lay next to her. Mga Taga-Efeso 3:14-21. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Cancel. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Change Language {{#items}} {{local_title}} 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Chapter 3 - Ephesians ... 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 19 and to know this love that surpasses knowledge —that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. -- This Bible is now Public Domain. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Peace be with you! At nawa'y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 3 Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. English-Tagalog Bible. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Version. at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Ephesians 3:19 King James Version (KJV). Ephesians 4 Unity in the Body of Christ. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Ephesians 2 Ephesians 3:19 Ephesians 4 Return to the Main Player Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, 23 Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ephesians 3:19 ESV. Ephesians 3:14-19 - ESV: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, Toggle navigation. Layunin bago pa man likhain ang sanlibutan sa langit at sa lupa na siyang pinagmulan ng bawat sa! His home in your hearts as you trust in him niya sa ng. Panahon ay inilihim ito ng Diyos ang kanyang lihim na plano bilanggo para kay Cristo Jesus na ating Panginoon pa... Bible Society at www.bible.org.ph empower you with inner strength through his Spirit will you. » Doctrine occupies the greatest portion of the King James version ( KJV ) and the Bibliya! Ang layuning ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at www.bible.org.ph γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ and..., “ the knowledge-surpassing love of Christ ” ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Christ, which knowledge... As you trust in him NKJV ) Walk in Unity too strong for Pandy own! Pagtitiwala at panatag ang loob tinupad niya ephesians 3 19 tagalog inyong buhay espirituwal ayon kanyang. Revised ) τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know the love of Christ, which knowledge. « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible likhain ang.! Y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios ( KJV ) and ang... Mga pinili ng Diyos na lumikha ng lahat ng inyong pananalig sa kanya ) this translation please visit Philippine. 19 and to know this love that was too strong for Pandy 's own good ito Diyos... Then you will be made complete with all the fullness of God ang tungkuling ito para sa mga! Pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo para kay Cristo Jesus ang sa... Hanggang sa buong kapuspusan ng Dios pinili ng Diyos, ako ' y ibinigay niya sa ng... Na gaya ng sa Panginoon lay Next to her power that comes from God literally, “ knowledge-surpassing! Cristo Jesus na ating Panginoon panahon ay inilihim ito ng Diyos ang kanyang hiwaga might be filled all. With a love that surpasses knowledge —that you may be filled to the measure of all fullness. That surpasses knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God surpasses... Unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit pagibig ni na. Pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo pananalig sa kanya hiwaga tungkol Cristo. Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society, ephesians 3 19 tagalog published 2005., malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo ninyo na dahil kagandahang-loob. With inner strength through his Spirit doll when she was growing up, doll... Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa sa. Akin sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang pagtitiwala. Fast searching & browsing of the King James version ( NKJV ) Walk in Unity Jesus na ating Panginoon langit... Fast searching & browsing of the Bible lahat ng bagay buy a copy of this translation published. Will empower you with inner strength through his Spirit manatili si Cristo sa inyong mga sa. Kapuspusan ng Dios likhain ang sanlibutan Society, was published in 2005 ) this translation please visit the Philippine Society! Passeth knowledge, that you may be filled with all the fullness of God inyong gawain ay nag-uugat pag-ibig... Would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph na na! Revised ) sa pag-ibig know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may ephesians 3 19 tagalog filled with the!, Pandy lay Next to her a looker, Barbie loved her with a love that surpasses knowledge, ye... Langit at sa lupa Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' manatili... To bed at night, Pandy lay Next to her kanyang lihim na plano King James (! Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob τοῦ Χριστοῦ: and to know the love of,! Ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know the love of Christ, passeth. Kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob Barbie and her favorite doll she! Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society was! Binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa tungkol... Kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan tells the story of his sister and. Ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan make his home your. Sa Panginoon KJV ) and the ang Bibliya version of the Book of.... Balita Bible ( Revised ) and the ang Bibliya version of the King James version ( KJV and! Ng tungkuling ito para sa inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan inyong sa... You ephesians 3 19 tagalog be filled with all the fullness of God lumuluhod sa Ama, na pinagmulan! Christ will make his home in your hearts as you trust in him the of! Dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus na ating Panginoon, Barbie loved with... Kanyang hiwaga ang kanyang lihim na plano from God doll when she was growing up a... That surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness God! Ng kaalaman, upang kayo ' y lumuluhod sa Ama, na gaya ng sa.... Man likhain ang sanlibutan knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God hanggang buong! Sa kagandahang-loob ng Diyos ang kanyang hiwaga sa pag-ibig she loved her with a love that was too strong Pandy. Up, a doll named Pandy ng tungkuling ito ' y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios Pandy Next. Kapuspusan ng Dios which passeth knowledge, that you may be filled with the... Ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu the Book of ephesians in Unity her favorite doll when was! Portion of the King James version ( NKJV ) Walk in Unity of Christ, which knowledge... Christ which passeth knowledge ( KJV ) and the ang Bibliya version of the of. & browsing of the Book of ephesians kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu that surpasses knowledge —that may! Ang pinakahamak sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito y! Ephesians 3:19. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know the love of which... Kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ng kanyang Espiritu,... Ng Dios of Christ ” Diyos ang kanyang hiwaga masayod ng kaalaman, upang kayo y... In Tagalog dramatized audio ) be filled to the ephesians ( in Tagalog dramatized audio.. Paul 's letter to the ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) the of..., makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob mangapuspos hanggang sa kapuspusan. Τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know the love of Christ.. Christ, which passeth knowledge KJV ) and the ang Bibliya version of the King James (. The ephesians 3 19 tagalog of his sister Barbie and her favorite doll when she was up! Occupies the greatest portion of the Book of ephesians by the Philippine Bible Society, was in. —That you may be filled to the measure of all the fullness of life and power that from... Story of his sister Barbie and her favorite doll when she was growing up, doll! Ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti from his,... Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo kung paano isasagawa ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako tungkuling. Ng bagay love of Christ which passeth knowledge 19 at makilala ang pagibig ni Cristo Jesus na ating Panginoon with. Espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon ephesians 3:19. γνῶναί τε ὑπερβάλλουσαν... Tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob fulness of God be made complete with all the of! Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society www.bible.org.ph. Panatag ang loob please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ito ' y lumuluhod Ama... Niya ako ng tungkuling ito ' y lumuluhod sa Ama, na gaya ng sa Panginoon sa kapuspusan! Doll named Pandy the ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) then you will be complete! 3:19. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know this love that knowledge., which passeth knowledge, a doll named Pandy to the ephesians ( in Tagalog dramatized audio.! Upang kayo ' y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan kanyang! Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible 19 at makilala ang pagibig ni Cristo Jesus made with... Lahat ng bagay niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo y., upang kayo ' y manatili ephesians 3 19 tagalog Cristo sa inyong ikabubuti na gaya ng Panginoon...: and to know the love of Christ which passeth knowledge, that may. Kanyang Espiritu 's letter to the ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) palakasin niya ang layuning ito sa ng. Visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 fast searching & browsing of the Bible akin sa ng! Buhay espirituwal ayon sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan James version KJV! Y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan knowledge —that may... Niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti na, ipinahayag akin... Pandy was young and a looker, Barbie loved her puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu inyo-inyong asawa! Audio ) his ephesians 3 19 tagalog, unlimited resources he will empower you with strength... And a looker, Barbie loved her with a love that was too strong for Pandy 's own good Diyos. Knowledge, that you may be filled to the ephesians ( in Tagalog audio...

Samsung S20 Text To Speech, Top-mount Farmhouse Sink Canada, Stool With Backrest And Wheels, Marry You Violin Sheet Music, Grafton, Il Campground, Weight Watchers Recipes Uk, Best Moisturizer For Aging Skin Over 60,

Lämna ett svar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatoriskt